Thank you Simon,
So Craig's was flying K7947.
Thanks
Alex